Govert Buijs

Govert Buijs (1964) is politiek filosoof, hoogleraar Maatschappelijke en economische vernieuwing, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam


Wat hem fascineert is de manier waarop grote groepen mensen of zelfs hele samenlevingen in de greep kunnen komen van bepaalde ideeën en ideologieën en hoe dit vervolgens doorwerkt in de vormgeving van de politieke orde, van de economische orde en van de samenleving als geheel.

Wat hem betreft reikt die interesse terug tot de rol van opvattingen over het goddelijke karakter van koningen in de het Oudheid (Babylonië, Perzië, China, Egypte) tot en met moderne ideologieën zoals (neo)marxisme, nationaalsocialisme of (neo)liberalisme. Minstens even spannend is daarbij voor hem de vraag of en hoe daarbij onderscheid te maken is tussen goede ideologieën en onjuiste of onware ideologieën.

Binnen dit bredere palet is Buijs in het bijzonder geïnteresseerd in de ideeën omtrent een goede samenleving die zijn ontwikkeld in de christelijke traditie en hoe deze hebben doorgewerkt in de westerse cultuur. Als werkhypothese gaat hij ervan uit dat met name het uit het jodendom en christendom afkomstige begrip agapè , liefde, hierin een heel eigen rol gespeeld heeft en impliciet nog steeds speelt.

Buijs heeft zijn werk in vier thema’s onderverdeeld:

  1. Religie in het publieke domein
  2. Markt, liefde en menselijke bloei
  3. Bezieling, ontzieling en civil society
  4. Christelijk sociaal en politiek denken

Een grote inspiratiebron voor hem vormen de fascinerende fresco’s ‘De allegorieën van goed bestuur en slecht bestuur’ in het stadhuis van Siena

Govert Buijs studeerde politicologie en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en het Institute for Christian Studies te Toronto en ook enkele jaren theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarna was hij tussen 1992 en 1998 als onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1998 promoveerde hij cum laude in de politieke filosofie op een proefschrift over Eric Voegelin. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit, nu afdeling Filosofie bij Geesteswetenschappen, eerst als als UD sociale en politieke filosofie en als onderzoeker op het thema ‘civil society en religie’, sinds 2011 als UHD en als bijzonder hoogleraar ‘Politieke filosofie en levensbeschouwing’ vanwege het Dr. Abraham Kuyperfonds. Vanaf 2016 bezet hij de F.J.D. Goldschmeding Leerstoel ‘Maatschappelijke en economische vernieuwing’, een leerstoel die veel ruimte voor onderzoek geeft op het terrein van de humanisering van de economie.

Boeken ondermeer: ‘Het goede leven en de vrije markt’ (2018-co-auteur), winnaar van de Socratesbeker 2019; ‘Waarom werken we zo hard’ (2019) en ‘Eerherstel voor de ziel’ (2022)  Meer info op zijn website.

Maandag 14 februari 2022

 Waarom werken we zo hard?

Schuiven naar boven